Stadion Miejski
w Olsztynie

Projekt Stadion Miejski
w Olsztynie
Typ Stadion piłkarskiInwestor Miasto OlsztynLokalizacja OlsztynData 2015Zespół projektowy Rafał Jacaszek
Maciej Jacaszek
Jarosław Folwarski
Piotr Karaś
Roland Kwaśny
Ryszard Wojdak

Teren planowanej inwestycji stanowi granicę zielonego pasa Parku Janusza Kusocińskiego w Olsztynie. Park rozciąga się w naturalnym obniżeniu terenu równolegle do głównej arterii komunikacyjnej miasta Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego.


Te dwie przestrzenie są bardzo ważnymi elementami struktury urbanistycznej miasta. Głównym założeniem urbanistycznym pracy konkursowej jest projektowane przedłużenie / powiększenie parku w kierunku Alei Piłsudskiego, które ma na celu zintegrowanie zieloną przestrzenią obiektów Stadionu Miejskiego, Aquasfery oraz Centrum Usługowego. W nowo projektowanej strukturze Plac Miejski przenikający się z Placem Zielonym (parkiem) będzie stanowił bramę jednocześnie do Stadionu Miejskiego i do Parku Kusocińskiego. Naturalnie nachylony teren parkowy, łagodne zielone skarpy integrują odrębne dziś przestrzenie publiczne tworząc jeden harmonijny organizm, jednocześnie umożliwiając poruszanie się bez pokonywania schodów (w kierunku Alei Piłsudskiego). Aleją Marszałka Piłsudskiego i przez Park Janusza Kusocińskiego przebiegać będą główne ciągi powiązań komunikacyjnych, które „zbierają” uczestników imprez stadionowych z (do) osiedli mieszkaniowych i dworców aktywizując istniejące i projektowane publiczne ogólnomiejskie przestrzenie. Projektowany stadion wraz z otoczeniem będzie kulminację zieleni z funkcją rekreacyjno-sportową tej części miasta będąc jednocześnie granicą dla industrialnego początku krajobrazu dzielnicy przemysłowej (Stomil - Michelin).

  1. Komunikacja kołowa związana z obsługą stadionu. Układa komunikacji wokół stadionu wykorzystuje ulicę Leonharda skąd są dwa połączenia po północnej i południowej stronie stadionu. Wjazd (wyjazd) północny służy do podłączenia wielopoziomowego parkingu 440 MP ( dwa etapy) dla widzów , parkingu dla autokarów 4 MP, parkingu 55 MP dla zawodników i administracji oraz placu dla wozów transmisyjnych. Wjazd (wyjazd ) południowy służy do podłączenia parkingu na 113 MP dla gości uprzywilejowanych (VIP)oraz do obsługi zaplecza i parkingu mini centrum handlowo-hotelowego. Oba podłączenia zapewniają również możliwość bezpośrednich wjazdów (wyjazdów) na płytę boiska. Łączna liczba parkingów wynosi 608 MP. Projektowana niewielka ingerencja w istniejące rozwiązanie komunikacyjne (wyjazd) z dolnego poziomu parkingu parku wodnego Aquasfera umożliwi bezkolizyjną organizację zieleni rekreacyjnej tego fragmentu projektowanego „przedłużenia” parku.
  2. Forma i układ funkcjonalny stadionu. W celu ułatwienia etapowania budowy stadionu i zaadoptowania istniejącego oświetlenia zaprojektowano cztery autonomiczne architektonicznie trybuny. Najważniejszą i powstałą w I etapie jest trybuna zachodnia, której wyróżnikiem jest dynamiczny narożnik - „dziób” wypuszczonego przykrycia dachu. Jest to swego rodzaju element zapraszający i wieńczący przestrzeń publiczną (plac miejski) od strony. Al. Piłsudskiego, a także parku im. Kusocińskiego. Przestrzeń wokół dynamicznego dachu trybuny zachodniej jest też główną przestrzenią recepcyjną stadionu, skąd tłumy kibiców rozchodzą się na poszczególne sektory stadionu. Głębokiej analizie poddano istniejące rzędne terenu. Przyjęty poziom napełniania trybun (130,85m n.p.m.) umożliwia racjonalną gospodarkę masami ziemnymi, proste i ekonomiczne rozwiązania konstrukcyjne jednocześnie zapewniając prawidłowe funkcjonowanie Stadionu Miejskiego. Napełnianie trybuny zachodniej nadrzędnej 130,85 m n.p.m. umożliwia naturalne rozdzielenie przestrzeni ogólnodostępnej obejścia stadionu ( kibice) od wejścia dla zawodników, administracji i VIP (poziom 126,5 m n.p.m.). Zgodnie z przyjętymi zasadami projektowania stadionów większość funkcji została umieszczona w trybunie zachodniej. W poziomie - 0,5 zaprojektowano tutaj szatnie dla drużyn z funkcjami towarzyszącymi. W poziomie + 3,85 wejścia i obsługę dla kibiców i kibiców VIP. Na wyższych kondygnacjach umieszczono administrację obiektu oraz obsługę mediów. Pozostałe trzy trybuny posiadają tylko wejścia na poszczególne sektory oraz w części zaplecza obsługę sanitarno-gastronomiczną. Są to w części trybuny ziemne, ukształtowane na bazie mas ziemnych istniejących trybun.
  3. Opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych. Konstrukcję przykrycia trybun stanowi przestrzenna struktura w oparciu o kratowe wsporniki współpracujące z żelbetową konstrukcją słupów i trybun. Posadowienie obiektu na oczepach żelbetowych wspartych na palach. Zewnętrzną skórę stadionu stanowi półprzezroczysty materiał, który subtelnie ujawnia żelbetowo-stalową konstrukcję główną. Na tym etapie opracowania konkursowego autorzy rozważają różne warianty materiałowe dla elewacji i pokrycia dachowego: membrana, poliwęglan, siatki cięto-ciągnione.
  4. Rozwiązania zieleni i elementów małej architektury. Główne założenie projektowe stanowi powiększenie zieleni parkowej w obręb otoczenia stadionu poprzez wydłużenie parku im. Kusocińskiego aż do Al. Piłsudskiego. Ze względu na zmienne ukształtowanie terenu, zieleń w nowej części parku jest kształtowana w formie łagodnie nachylonych zielonych skarp z wkomponowanymi rampami spacerowymi oraz schodami terenowymi, prowadzącymi na plac miejski jak i na obejścia stadionu. Sam stadion posadowiony jest na zielonym „stylobacie” poprzecinanym ścieżkami pieszymi pozwalającymi na sprawną ewakuację obiektu. Na górnym placu miejskim (promenadzie) przewidziano przestrzenne zielone wyspy w celu harmonijnej integracji parku z terenami utwardzonymi. Istnieje możliwość wprowadzenia pnącej zieleni również na elewacje stadionu.
  5. Parametry techniczne obiektu. Przyjęte parametry techniczne obiektu wynikają z założeń programu konkursowego i standardów FIFA (UEFA) i PZPN. Pojemność stadionu - 12.465 miejsc, nachylenie trybun - 30°, powierzchnia stadionu - 9.048 m2, pojemność stadionu dla poszczególnych etapów inwestycji: etap I - trybuna zachodnia - 4.696 miejsc, etap II - trybuna zachodnia i wschodnia - 8.207 miejsc, etap IIIa - trybuna zachodnia, wschodnia, północna oraz opcjonalny budynek usługowy w miejscu południowej trybuny - 10.339 miejsc, etap IIIb - cztery trybuny - pojemność docelowa - 12.465 miejsc. Przy niewielkiej ingerencji w postaci dodania kilku rzędów i niewielkim powiększeniu stref sanitarno-gastronomicznych dla trybun wschodniej, północnej i południowej możemy uzyskać stadion o pojemności 15 tyś widzów co daje kategorię 3 wg. kryteriów UEFA i tym samym możliwość rozgrywania meczów pucharowych i międzynarodowych. Wielkość boiska głównego - 68×105 m; wielkość boiska treningowego - 68×105 m; wielkość boiska małego ze sztuczną trawą - 55×77,5 m; wysokość trybun od poziomu murawy: trybuna zachodnia - 23,6 m; trybuna wschodnia, północna, południowa - 17,7m
  6. Bilans powierzchni całego terenu opracowania: powierzchnia boiska syntetycznego - 3 892 m²; powierzchnia boisk naturalnych - 14.280 m²; powierzchnia powiększonego parku i terenów zielonych - 22.464 m²; powierzchnia działki pod centrum usługowe z hotelem - 7.692 m²; powierzchnia parkingów - 12.628 m²; powierzchnia zabudowy stadionu - 9.048 m²; powierzchnia placu i przestrzeni publicznej wokół stadionu - 15.995 m².