TYP: STADION PIŁKARSKI
INWESTOR: MIASTO OLSZTYN
LOKALIZACJA: OLSZTYN
DATA: 2015r.
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Rafał Jacaszek, Maciej Jacaszek, Roland Kwaśny, Piotr Karaś, Jarek Folwarski, Ryszard Wojdak

 

STADION OD STRONY WEJŚCIA Z PARKU

 

Założenia koncepcyjne i układ przestrzennofunkcjonalny.

 

Teren planowanej inwestycji stanowi granicę zielonego pasa Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie. Park rozciąga się w naturalnym obniżeniu terenu równolegle do głównej arterii komunikacyjnej miasta Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Te dwie przestrzenie bardzo ważnymi elementami struktury urbanistycznej miasta. Głównym założeniem urbanistycznym pracy konkursowej jest projektowane przedłużenie/powiększenie parku w kierunku Alei Piłsudskiego, które ma na celu zintegrowanie zieloną przestrzenią obiektów Stadionu Miejskiego, Aquasfery oraz Centrum Usługowego. W nowo projektowanej strukturze Plac Miejski przenikający się z Placem Zielonym (parkiem) będzie stanowił bramę jednocześnie do Stadionu Miejskiego i do Parku Kusocińskiego. Naturalnie nachylony teren parkowy, łagodne zielone skarpy integrują odrębne dziś przestrzenie publiczne tworząc jeden harmonijny organizm, jednocześnie umożliwiając poruszanie się bez pokonywania schodów (np. w kierunku Alei Piłsudskiego).

 

Aleją Marszałka Piłsudskiego i przez Park im. Janusza Kusocińskiego przebiegać będą główne ciągi powiązań komunikacyjnych , którezbierająuczestników imprez stadionowych z (do) osiedli mieszkaniowych i dworców aktywizując istniejące i projektowane publiczne ogólnomiejskie przestrzenie.

 

Projektowany stadion wraz z otoczeniem będzie kulminację zieleni z funkcją rekreacyjno-sportową tej części miasta będąc jednocześnie granicą dla industrialnego początku krajobrazu dzielnicy przemysłowej (STOMIL - MICHELIN).

 

WIDOK Z GÓRRY STADIONU ARENY WIDOWISKO

 

Komunikacja kołowa związana z obsługą stadionu.

 

Układa komunikacji wokół stadionu wykorzystuje ulicę Leonharda skąd dwa połączenia po północnej i południowej stronie stadionu. Wjazd (wyjazd) północny służy do podłączenia wielopoziomowego parkingu 440 MP ( dwa etapy) dla widzów , parkingu dla autokarów 4 MP , parkingu 55MP dla zawodników i administracji oraz placu dla wozów transmisyjnych. Wjazd (wyjazd ) południowy służy do podłączenia parkingu na 113 MP dla gości uprzywilejowanych (VIP) oraz do obsługi zaplecza i parkingu mini centrum handlowo-hotelowego. Oba podłączenia zapewniają również możliwość bezpośrednich wjazdów (wyjazdów) na płytę boiska. Łączna liczba parkingów wynosi 608 MP.

 

Projektowana niewielka ingerencja w istniejące rozwiązanie komunikacyjne ( wyjazd)z dolnego poziomu parkingu parku wodnego Aquasfera umożliwi bezkolizyjną organizację zieleni rekreacyjnej tego fragmentu projektowanegoprzedłużeniaparku.

 

PLAN STADIONU ZAGOSPODAROWANIE TERENU STADIONU

 

Forma i układ funkcjonalny stadionu.

 

W celu ułatwienia etapowania budowy stadionu i zaadoptowania istniejącego oświetlenia zaprojektowano cztery autonomiczne architektonicznie trybuny. Najważniejszą i powstałą w I etapie jest trybuna zachodnia, której wyróżnikiem jest dynamiczny narożnik -dzióbwypuszczonego przekrycia dachu. Jest to swego rodzaju element zapraszający i wieńczący przestrzeń publiczną (plac miejski) od strony

 

Al. Piłsudskiego, a także parku im. Kusocińskiego. Przestrzeń wokół dynamicznego dachu trybuny zachodniej jest też główną przestrzenią recepcyjną stadionu, skąd tłumy kibiców rozchodzą się na poszczególne sektory stadionu.

 

ANALIZA TERENU STADIONU, BOISKA TRENINGOWE, TRENERZY DOJAZD DO STADIONU OLSZTYN

 

Głębokiej analizie poddano istniejące rzędne terenu. Przyjęty poziom napełniania trybun (130,85m n.p.m.) umożliwia racjonalną gospodarkę masami ziemnymi, proste i ekonomiczne rozwiązania konstrukcyjne jednocześnie zapewniając prawidłowe funkcjonowanie Stadionu Miejskiego. Napełnianie trybuny zachodniej na rzędnej 130,85 m n.p.m. umożliwia naturalne rozdzielenie przestrzeni ogólnodostępnej obejścia stadionu ( kibice) od wejścia dla zawodników, administracji i VIP (poziom 126,5 m n.p.m.)

 

PROMENADA STADIONU W OLSZTYNIE

 

Zgodnie z przyjętymi zasadami projektowania stadionów większość funkcji została umieszczona w trybunie zachodniej. W poziomie -0,5 zaprojektowano tutaj szatnie dla drużyn z funkcjami towarzyszącymi. W poziomie +3,85 wejścia i obsługę dla kibiców i kibiców VIP. Na wyższych kondygnacjach umieszczono administrację obiektu oraz obsługę mediów.

 

Pozostałe trzy trybuny posiadają tylko wejścia na poszczególne sektory oraz w części zapleczowej obsługę sanitarnogastronomiczną. to w części trybuny ziemne , ukształtowane na bazie mas ziemnych istniejących trybun.

 

Opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych.

 

Konstrukcję przykrycia trybun stanowi przestrzenna struktura w oparciu o kratowe wsporniki współpracujące z żelbetową konstrukcją słupów i trybun. Posadowienie obiektu na oczepach żelbetowych wspartych na palach.

Zewnętrzną skórę stadionu stanowi półprzezroczysty materiał, który subtelnie ujawnia żelbetowo-stalową konstrukcję główną. Na tym etapie opracowania konkursowego autorzy rozważają różne warianty materiałowe dla elewacji i pokrycia dachowego: membrana, poliwęglan, siatki cięto-ciągnione.

 

Rozwiązania zieleni i elementów małej architektury.

 

Główne założenie projektowe stanowi powiększenie zieleni parkowej w obręb otoczenia stadionu poprzez wydłużenie parku im. Kusocińskiego do Al.Piłsudskiego. Ze względu na zmienne ukształtowanie terenu, zieleń w nowej części parku jest kształtowana w formie łagodnie nachylonych zielonych skarp z wkomponowanymi rampami spacerowymi oraz schodami terenowymi, prowadzącymi na plac miejski jak i na obejścia stadionu.

Sam stadion posadowiony jest na zielonymstylobaciepoprzecinanym ścieżkami pieszymi pozwalającymi na sprawną ewakuację obiektu. Na górnym placu miejskim (promenadzie) przewidziano przestrzenne zielone wyspy w celu harmonijnej integracji parku z terenami utwardzonymi.

Istnieje możliwość wprowadzenia pnącej zieleni również na elewacje stadionu.

 

Parametry techniczne obiektu

 

Przyjęte parametry techniczne obiektu wynikają z założeń programu konkursowego i standardów FIFA (UEFA) i PZPN.

Pojemność stadionu12 465 miejsc,

Nachylenie trybun30°

Powierzchnia stadionu9 048 m2,

Pojemność stadionu dla poszczególnych etapów inwestycji:

etap I - trybuna zachodnia - 4696 miejsc

etap II - trybuna zachodnia i wschodnia - 8207 miejsc

etap IIIa - trybuna zachodnia, wschodnia, północna oraz opcjonalny budynek usługowy w miejscu południowej trybuny - 10 339 miejsc

etap IIIbcztery trybuny - pojemność docelowa - 12 465 miejsc

Przy niewielkiej ingerencji w postaci dodania kilku rzędów i niewielkim powiększeniu stref sanitarno-gastronomicznych dla trybun wschodniej, północnej i południowej możemy uzyskać stadion o pojemności 15 tyś widzów co daje kategorię 3 wg. kryteriów UEFA i tym samym możliwość rozgrywania meczów pucharowych i międzynarodowych.

wielkość boiska głównego - 68x105m

wielkość boiska treningowego - 68x105m

wielkość boiska małego ze sztuczną trawą - 55 x77,5m

Wysokość trybun od poziomu murawy:

-trybuna zachodnia - 23,6 m

-trybuna wschodnia, północna, południowa17,7m

 

PROGRAM FUNKCJONALNO URZYTKOWY STADION pfu STADIONU OLSZTYN

 

Bilans powierzchni całego terenu opracowania:

 

Powierzchnia boiska syntetycznego3 892 m2

Powierzchnia boisk naturalnych14 280 m2

Powierzchnia powiększonego parku i terenów zielonych22 464 m2

Powierzchnia działki pod centrum usługowe z hotelem7 692 m2

Powierzchnia parkingów12 628 m2

Powierzchnia zabudowy stadionu9 048 m2

Powierzchnia placu i przestrzeni publicznej wokół stadionu15 995 m2

 

STADION TŁUM LUDZI NA STADIONIE WIEDOWISKO MECZ

 

WIDOWNIA STADIONU TRYBUNY LUDZIE NA STADIONIE MECZ

 

 • 1a
 • 1
 • 1a
 • 1
 • 1a
 • 1
 • 1a
 • 1

 

 

TYP: STADION PIŁKARSKI
INWESTOR: MIASTO OLSZTYN
LOKALIZACJA: OLSZTYN
DATA: 2015r.
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Rafał Jacaszek, Maciej Jacaszek, Roland Kwaśny, Piotr Karaś, Jarek Folwarski, Ryszard Wojdak

 

STADION OD STRONY WEJŚCIA Z PARKU

 

Założenia koncepcyjne i układ przestrzennofunkcjonalny.

 

Teren planowanej inwestycji stanowi granicę zielonego pasa Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie. Park rozciąga się w naturalnym obniżeniu terenu równolegle do głównej arterii komunikacyjnej miasta Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Te dwie przestrzenie bardzo ważnymi elementami struktury urbanistycznej miasta. Głównym założeniem urbanistycznym pracy konkursowej jest projektowane przedłużenie/powiększenie parku w kierunku Alei Piłsudskiego, które ma na celu zintegrowanie zieloną przestrzenią obiektów Stadionu Miejskiego, Aquasfery oraz Centrum Usługowego. W nowo projektowanej strukturze Plac Miejski przenikający się z Placem Zielonym (parkiem) będzie stanowił bramę jednocześnie do Stadionu Miejskiego i do Parku Kusocińskiego. Naturalnie nachylony teren parkowy, łagodne zielone skarpy integrują odrębne dziś przestrzenie publiczne tworząc jeden harmonijny organizm, jednocześnie umożliwiając poruszanie się bez pokonywania schodów (np. w kierunku Alei Piłsudskiego).

 

Aleją Marszałka Piłsudskiego i przez Park im. Janusza Kusocińskiego przebiegać będą główne ciągi powiązań komunikacyjnych , którezbierająuczestników imprez stadionowych z (do) osiedli mieszkaniowych i dworców aktywizując istniejące i projektowane publiczne ogólnomiejskie przestrzenie.

 

Projektowany stadion wraz z otoczeniem będzie kulminację zieleni z funkcją rekreacyjno-sportową tej części miasta będąc jednocześnie granicą dla industrialnego początku krajobrazu dzielnicy przemysłowej (STOMIL - MICHELIN).

 

WIDOK Z GÓRRY STADIONU ARENY WIDOWISKO

 

Komunikacja kołowa związana z obsługą stadionu.

 

Układa komunikacji wokół stadionu wykorzystuje ulicę Leonharda skąd dwa połączenia po północnej i południowej stronie stadionu. Wjazd (wyjazd) północny służy do podłączenia wielopoziomowego parkingu 440 MP ( dwa etapy) dla widzów , parkingu dla autokarów 4 MP , parkingu 55MP dla zawodników i administracji oraz placu dla wozów transmisyjnych. Wjazd (wyjazd ) południowy służy do podłączenia parkingu na 113 MP dla gości uprzywilejowanych (VIP) oraz do obsługi zaplecza i parkingu mini centrum handlowo-hotelowego. Oba podłączenia zapewniają również możliwość bezpośrednich wjazdów (wyjazdów) na płytę boiska. Łączna liczba parkingów wynosi 608 MP.

 

Projektowana niewielka ingerencja w istniejące rozwiązanie komunikacyjne ( wyjazd)z dolnego poziomu parkingu parku wodnego Aquasfera umożliwi bezkolizyjną organizację zieleni rekreacyjnej tego fragmentu projektowanegoprzedłużeniaparku.

 

PLAN STADIONU ZAGOSPODAROWANIE TERENU STADIONU

 

Forma i układ funkcjonalny stadionu.

 

W celu ułatwienia etapowania budowy stadionu i zaadoptowania istniejącego oświetlenia zaprojektowano cztery autonomiczne architektonicznie trybuny. Najważniejszą i powstałą w I etapie jest trybuna zachodnia, której wyróżnikiem jest dynamiczny narożnik -dzióbwypuszczonego przekrycia dachu. Jest to swego rodzaju element zapraszający i wieńczący przestrzeń publiczną (plac miejski) od strony

 

Al. Piłsudskiego, a także parku im. Kusocińskiego. Przestrzeń wokół dynamicznego dachu trybuny zachodniej jest też główną przestrzenią recepcyjną stadionu, skąd tłumy kibiców rozchodzą się na poszczególne sektory stadionu.

 

ANALIZA TERENU STADIONU, BOISKA TRENINGOWE, TRENERZY DOJAZD DO STADIONU OLSZTYN

 

Głębokiej analizie poddano istniejące rzędne terenu. Przyjęty poziom napełniania trybun (130,85m n.p.m.) umożliwia racjonalną gospodarkę masami ziemnymi, proste i ekonomiczne rozwiązania konstrukcyjne jednocześnie zapewniając prawidłowe funkcjonowanie Stadionu Miejskiego. Napełnianie trybuny zachodniej na rzędnej 130,85 m n.p.m. umożliwia naturalne rozdzielenie przestrzeni ogólnodostępnej obejścia stadionu ( kibice) od wejścia dla zawodników, administracji i VIP (poziom 126,5 m n.p.m.)

 

PROMENADA STADIONU W OLSZTYNIE

 

Zgodnie z przyjętymi zasadami projektowania stadionów większość funkcji została umieszczona w trybunie zachodniej. W poziomie -0,5 zaprojektowano tutaj szatnie dla drużyn z funkcjami towarzyszącymi. W poziomie +3,85 wejścia i obsługę dla kibiców i kibiców VIP. Na wyższych kondygnacjach umieszczono administrację obiektu oraz obsługę mediów.

 

Pozostałe trzy trybuny posiadają tylko wejścia na poszczególne sektory oraz w części zapleczowej obsługę sanitarnogastronomiczną. to w części trybuny ziemne , ukształtowane na bazie mas ziemnych istniejących trybun.

 

Opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych.

 

Konstrukcję przykrycia trybun stanowi przestrzenna struktura w oparciu o kratowe wsporniki współpracujące z żelbetową konstrukcją słupów i trybun. Posadowienie obiektu na oczepach żelbetowych wspartych na palach.

Zewnętrzną skórę stadionu stanowi półprzezroczysty materiał, który subtelnie ujawnia żelbetowo-stalową konstrukcję główną. Na tym etapie opracowania konkursowego autorzy rozważają różne warianty materiałowe dla elewacji i pokrycia dachowego: membrana, poliwęglan, siatki cięto-ciągnione.

 

Rozwiązania zieleni i elementów małej architektury.

 

Główne założenie projektowe stanowi powiększenie zieleni parkowej w obręb otoczenia stadionu poprzez wydłużenie parku im. Kusocińskiego do Al.Piłsudskiego. Ze względu na zmienne ukształtowanie terenu, zieleń w nowej części parku jest kształtowana w formie łagodnie nachylonych zielonych skarp z wkomponowanymi rampami spacerowymi oraz schodami terenowymi, prowadzącymi na plac miejski jak i na obejścia stadionu.

Sam stadion posadowiony jest na zielonymstylobaciepoprzecinanym ścieżkami pieszymi pozwalającymi na sprawną ewakuację obiektu. Na górnym placu miejskim (promenadzie) przewidziano przestrzenne zielone wyspy w celu harmonijnej integracji parku z terenami utwardzonymi.

Istnieje możliwość wprowadzenia pnącej zieleni również na elewacje stadionu.

 

Parametry techniczne obiektu

 

Przyjęte parametry techniczne obiektu wynikają z założeń programu konkursowego i standardów FIFA (UEFA) i PZPN.

Pojemność stadionu12 465 miejsc,

Nachylenie trybun30°

Powierzchnia stadionu9 048 m2,

Pojemność stadionu dla poszczególnych etapów inwestycji:

etap I - trybuna zachodnia - 4696 miejsc

etap II - trybuna zachodnia i wschodnia - 8207 miejsc

etap IIIa - trybuna zachodnia, wschodnia, północna oraz opcjonalny budynek usługowy w miejscu południowej trybuny - 10 339 miejsc

etap IIIbcztery trybuny - pojemność docelowa - 12 465 miejsc

Przy niewielkiej ingerencji w postaci dodania kilku rzędów i niewielkim powiększeniu stref sanitarno-gastronomicznych dla trybun wschodniej, północnej i południowej możemy uzyskać stadion o pojemności 15 tyś widzów co daje kategorię 3 wg. kryteriów UEFA i tym samym możliwość rozgrywania meczów pucharowych i międzynarodowych.

wielkość boiska głównego - 68x105m

wielkość boiska treningowego - 68x105m

wielkość boiska małego ze sztuczną trawą - 55 x77,5m

Wysokość trybun od poziomu murawy:

-trybuna zachodnia - 23,6 m

-trybuna wschodnia, północna, południowa17,7m

 

PROGRAM FUNKCJONALNO URZYTKOWY STADION pfu STADIONU OLSZTYN

 

Bilans powierzchni całego terenu opracowania:

 

Powierzchnia boiska syntetycznego3 892 m2

Powierzchnia boisk naturalnych14 280 m2

Powierzchnia powiększonego parku i terenów zielonych22 464 m2

Powierzchnia działki pod centrum usługowe z hotelem7 692 m2

Powierzchnia parkingów12 628 m2

Powierzchnia zabudowy stadionu9 048 m2

Powierzchnia placu i przestrzeni publicznej wokół stadionu15 995 m2

 

STADION TŁUM LUDZI NA STADIONIE WIEDOWISKO MECZ

 

WIDOWNIA STADIONU TRYBUNY LUDZIE NA STADIONIE MECZ

 

 • 1a
 • 1
 • 1a
 • 1
 • 1a
 • 1
 • 1a
 • 1

 

Nasz strona korzysta z Cookies, dostęp i/lub przechowywanie ich możesz ustawić w przeglądarce. Politykę Prywatności