JAK OTRZYMAĆ DOTACJĘ NA DOM NF15 LUB NF40.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował program dopłat do budowy lub zakupu domów pasywnych (standard NF15- domy o zapotrzebowaniu na energię do ogrzania i wentylacji poniżej 15kWh/m2 na rok) i energooszczędnych pasywnych (standard NF40- domy o zapotrzebowaniu na energię do ogrzania i wentylacji poniżej 40kWh/m2 na rok). Dla domu pasywnego dotacja wynosi 50.000 zł, dla domu energooszczędnego wynosi 30.000 zł. Chcąc otrzymać dotację Inwestor musi jednak ponieść dodatkowe koszty, są to koszty: weryfikacji projektu oraz weryfikacji budowy, próby ciśnieniowej. Inwestor jest zobowiązany do zapłaty podatku od darowizny wynoszącego 19%. Co więcej, spełnienie niektórych z wymogów standardu NF15 i NF40 (szczególnie dotyczących sprawności urządzeń montowanych w domu) łączy się ze zwiększeniem koszty budowy, a spełnienie tych wymagań nie jest konieczne do osiągnięcia wyniku zapotrzebowania na energię Euco: 15 czy 40 kWh/m2 na rok . Wszystkie te okoliczności sprawiają, że w przypadku każdego domu należy dokonać indywidalnej analizy opłacalności ubiegania się o dotację. 

 

OTRZYMANIEM DOPŁATY DO DOMU PASYWNEGO LUB ENERGOOSZCZĘDNEGO ŁĄCZY SIĘ Z FORMALNOŚCIAMI, KTÓRYCH NALEŻY DOPILNOWAĆ. OTO ONE:

ETAP I - PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

1. Architekt sporządza projekt budowlany zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3 do programu priorytetowego 5.4.

2. Architekt oblicza zapotrzebowanie na energię do ogrzania domu zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3 do programu.

3. Architekt wystawia oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 3 do programu.

4. Na podstawie projektu budowlanego inwestor otrzymuje pozwolenie na budowę.

ETAP II - WERYFIKACJA NA ETAPIE PROJETKU BUDOWLANEGO

1. Inwestor wybiera dowolnego weryfikatora z listy znajdującej się na stronie NFOŚIGW i przedstawia mu następujące dokumenty:

     a. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy

     b. Obliczenia architekta dotyczące zapotrzebowanie na energię do ogrzania domu

     c. Oświadczenie architekta

2. Weryfikator ponownie oblicza zapotrzebowanie na energię do ogrzania domu i porównuje wyniki z wynikami przedstawionymi przez architekta. Sprawdza zgodność projektu z wytycznymi, uzupełniając listę sprawdzającą wg wzoru.

Jeżeli weryfikacja ma wynik negatywny, po wprowadzeniu poprawek można ponownie projekt poddać weryfikacj i- koszty weryfikacji w zależności od skomplikowania projektu wahają się od 1.500zł (w przypadku niedużego domu jednorodzinnego) do 4.000zł (przy bardziej skomplikowanych obiektach).

ETAP III - KREDYT

1. Inwestor wybiera bank z listy banków, z którymi NFOŚIGW podpisał umowę i składa wniosek o uzyskanie kredytu. Kwota kredytu musi być wyższa od kwoty dopłaty, o którą się ubiegamy.

Bank wydaje nieodpłatne formularze wniosków o kredyt zgodne z wymogami programu.

2. Wraz z wnioskiem o kredyt składa się wniosek o dotację, należy ponownie załączyć dokumenty:

     a. Projekt budowlany i charakterystykę energetyczną, oświadczenia architekta dostarczone przez architekta

     b. Listę sprawdzającą dostarczoną przez weryfikatora

     c. Kopię pozwolenia na budowę

     d. Dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie budowany dom

3. Przed podpisaniem umowy kredytowej należy dostarczyć zobowiązanie kierownika budowy do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi programu (czyli według projektu architekta).

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku bank przyznaje kredyt- jest to jednoznaczne z tym, że bank uznaje planowane przedsięwzięcie za zgodne z programem.

ETAP IV - REALIZACJA INWESTYCJI

1. Następuje realizacja- proces budowy jest monitorowany, konieczna jest dokumentacja w postaci:

     a. Zdjęć z najważniejszych etapów budowy

     b. Aprobat technicznych materiałów budowlanych i elementów

     c. Protokołu regulacji systemu grzewczego i wentylacyjnego

2. Należy przedstawić w banku faktury za zakupienie materiałów budowlanych i elementów, które prowadzą do spełniania wymogów programu. UWAGA- dotacja nie obejmuje koszów prac wykończeniowych domu.

3. W trakcie realizacji (najlepiej przed ostatecznymi pracami wykończeniowymi) wykonywany jest, w obecności weryfikatora (innego niż ten, który weryfikował nasz projekt budowlany) test szczelności- w domu wytwarzane jest podciśnienie oraz nadciśnienie i sprawdzana jest wymiana powietrza, która nastąpiła w ciągu godziny przez nieszczelności w powłoce domu. Koszt testu to około 2.000 zł.

ETAP V - POTWIERDZENIE STANDARDU ENERGETYCZNEGO

Po zakończeniu budowy weryfikator ponownie sprawdza standard energetyczny domu uzupełniając listę sprawdzającą. Koszty weryfikacji na tym etapie, w zależności od skomplikowania projektu, wahają się od 1.500zł (w przypadku niedużego domu jednorodzinnego) do 4.000zł przy bardziej skomplikowanych obiektach.

ETAP IV - OTRZYMANIE DOTACJI

1. Po zakończeniu inwestycji występujemy o wypłatę dotacji. Musimy załączyć dokumenty:

     a. Protokół końcowy według wzoru

     b. Świadectwo charakterystyki energetycznej, które już otrzymaliśmy od architekta

     c. Listę sprawdzającą, którą już otrzymaliśmy od weryfikatora

     d. Pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o końcu budowy

     e. Odpis z księgi wieczystej lub kopię aktu notarialnego, lub kopię złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej.

2. Po sprawdzeniu dokumentów bank otrzymuje fundusze z NFOŚIGW i wpłaca je na nasz rachunek kredytowy na poczet spłaty kredytu.

ETAP VI - PO REALIZACJI INWESYCJI

1. NFOŚIGW wystawia informację podatkową PIT8c świadczącą o otrzymaniu dotacji.

2. Przez trzy lata nasz dom nie może ulec zmianom konstrukcyjnym i instalacyjnym w zakresie elementów, które sprawiają, że jest on pasywny- musimy złożyć oświadczenie potwierdzające trwałość przedsięwzięcia.

3. NFOŚIGW ma prawo przeprowadzać wyrywkowe badania termowizyjne, w celu sprawdzenia jakości wykonania ocieplenia domu.

 JAK OTRZYMAĆ DOTACJĘ NA DOM NF15 LUB NF40.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował program dopłat do budowy lub zakupu domów pasywnych (standard NF15- domy o zapotrzebowaniu na energię do ogrzania i wentylacji poniżej 15kWh/m2 na rok) i energooszczędnych pasywnych (standard NF40- domy o zapotrzebowaniu na energię do ogrzania i wentylacji poniżej 40kWh/m2 na rok). Dla domu pasywnego dotacja wynosi 50.000 zł, dla domu energooszczędnego wynosi 30.000 zł. Chcąc otrzymać dotację Inwestor musi jednak ponieść dodatkowe koszty, są to koszty: weryfikacji projektu oraz weryfikacji budowy, próby ciśnieniowej. Inwestor jest zobowiązany do zapłaty podatku od darowizny wynoszącego 19%. Co więcej, spełnienie niektórych z wymogów standardu NF15 i NF40 (szczególnie dotyczących sprawności urządzeń montowanych w domu) łączy się ze zwiększeniem koszty budowy, a spełnienie tych wymagań nie jest konieczne do osiągnięcia wyniku zapotrzebowania na energię Euco: 15 czy 40 kWh/m2 na rok . Wszystkie te okoliczności sprawiają, że w przypadku każdego domu należy dokonać indywidalnej analizy opłacalności ubiegania się o dotację. 

 

OTRZYMANIEM DOPŁATY DO DOMU PASYWNEGO LUB ENERGOOSZCZĘDNEGO ŁĄCZY SIĘ Z FORMALNOŚCIAMI, KTÓRYCH NALEŻY DOPILNOWAĆ. OTO ONE:

ETAP I - PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

1. Architekt sporządza projekt budowlany zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3 do programu priorytetowego 5.4.

2. Architekt oblicza zapotrzebowanie na energię do ogrzania domu zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3 do programu.

3. Architekt wystawia oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 3 do programu.

4. Na podstawie projektu budowlanego inwestor otrzymuje pozwolenie na budowę.

ETAP II - WERYFIKACJA NA ETAPIE PROJETKU BUDOWLANEGO

1. Inwestor wybiera dowolnego weryfikatora z listy znajdującej się na stronie NFOŚIGW i przedstawia mu następujące dokumenty:

     a. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy

     b. Obliczenia architekta dotyczące zapotrzebowanie na energię do ogrzania domu

     c. Oświadczenie architekta

2. Weryfikator ponownie oblicza zapotrzebowanie na energię do ogrzania domu i porównuje wyniki z wynikami przedstawionymi przez architekta. Sprawdza zgodność projektu z wytycznymi, uzupełniając listę sprawdzającą wg wzoru.

Jeżeli weryfikacja ma wynik negatywny, po wprowadzeniu poprawek można ponownie projekt poddać weryfikacj i- koszty weryfikacji w zależności od skomplikowania projektu wahają się od 1.500zł (w przypadku niedużego domu jednorodzinnego) do 4.000zł (przy bardziej skomplikowanych obiektach).

ETAP III - KREDYT

1. Inwestor wybiera bank z listy banków, z którymi NFOŚIGW podpisał umowę i składa wniosek o uzyskanie kredytu. Kwota kredytu musi być wyższa od kwoty dopłaty, o którą się ubiegamy.

Bank wydaje nieodpłatne formularze wniosków o kredyt zgodne z wymogami programu.

2. Wraz z wnioskiem o kredyt składa się wniosek o dotację, należy ponownie załączyć dokumenty:

     a. Projekt budowlany i charakterystykę energetyczną, oświadczenia architekta dostarczone przez architekta

     b. Listę sprawdzającą dostarczoną przez weryfikatora

     c. Kopię pozwolenia na budowę

     d. Dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie budowany dom

3. Przed podpisaniem umowy kredytowej należy dostarczyć zobowiązanie kierownika budowy do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi programu (czyli według projektu architekta).

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku bank przyznaje kredyt- jest to jednoznaczne z tym, że bank uznaje planowane przedsięwzięcie za zgodne z programem.

ETAP IV - REALIZACJA INWESTYCJI

1. Następuje realizacja- proces budowy jest monitorowany, konieczna jest dokumentacja w postaci:

     a. Zdjęć z najważniejszych etapów budowy

     b. Aprobat technicznych materiałów budowlanych i elementów

     c. Protokołu regulacji systemu grzewczego i wentylacyjnego

2. Należy przedstawić w banku faktury za zakupienie materiałów budowlanych i elementów, które prowadzą do spełniania wymogów programu. UWAGA- dotacja nie obejmuje koszów prac wykończeniowych domu.

3. W trakcie realizacji (najlepiej przed ostatecznymi pracami wykończeniowymi) wykonywany jest, w obecności weryfikatora (innego niż ten, który weryfikował nasz projekt budowlany) test szczelności- w domu wytwarzane jest podciśnienie oraz nadciśnienie i sprawdzana jest wymiana powietrza, która nastąpiła w ciągu godziny przez nieszczelności w powłoce domu. Koszt testu to około 2.000 zł.

ETAP V - POTWIERDZENIE STANDARDU ENERGETYCZNEGO

Po zakończeniu budowy weryfikator ponownie sprawdza standard energetyczny domu uzupełniając listę sprawdzającą. Koszty weryfikacji na tym etapie, w zależności od skomplikowania projektu, wahają się od 1.500zł (w przypadku niedużego domu jednorodzinnego) do 4.000zł przy bardziej skomplikowanych obiektach.

ETAP IV - OTRZYMANIE DOTACJI

1. Po zakończeniu inwestycji występujemy o wypłatę dotacji. Musimy załączyć dokumenty:

     a. Protokół końcowy według wzoru

     b. Świadectwo charakterystyki energetycznej, które już otrzymaliśmy od architekta

     c. Listę sprawdzającą, którą już otrzymaliśmy od weryfikatora

     d. Pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o końcu budowy

     e. Odpis z księgi wieczystej lub kopię aktu notarialnego, lub kopię złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej.

2. Po sprawdzeniu dokumentów bank otrzymuje fundusze z NFOŚIGW i wpłaca je na nasz rachunek kredytowy na poczet spłaty kredytu.

ETAP VI - PO REALIZACJI INWESYCJI

1. NFOŚIGW wystawia informację podatkową PIT8c świadczącą o otrzymaniu dotacji.

2. Przez trzy lata nasz dom nie może ulec zmianom konstrukcyjnym i instalacyjnym w zakresie elementów, które sprawiają, że jest on pasywny- musimy złożyć oświadczenie potwierdzające trwałość przedsięwzięcia.

3. NFOŚIGW ma prawo przeprowadzać wyrywkowe badania termowizyjne, w celu sprawdzenia jakości wykonania ocieplenia domu.

Nasz strona korzysta z Cookies, dostęp i/lub przechowywanie ich możesz ustawić w przeglądarce. Politykę Prywatności